Regulamin zajęć z pediatrii

Regulamin zajęć klinicznych z Pediatrii i Genetyki klinicznej dla studentów
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Lekarskiego UJ
I. Organizacja zajęć
1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych klinikach, zakładach, salach seminaryjnych oraz auli, zgodnie z imiennym
podziałem na grupy, obowiązującym w Instytucie Pediatrii.
2. Zajęcia odbywają się w godzinach 8.15 – 16.00 zgodnie z podanym na tablicy ogłoszeń harmonogramem zajęć
klinicznych w Instytucie Pediatrii.
II. Obowiązki studentów
1. W klinikach i zakładach wymagany jest ubiór szpitalny (czysty biały fartuch i obuwie zastępcze), identyfikator,
własny fonendoskop i młoteczek neurologiczny.
2. Studenci mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach seminaryjnych i ćwiczeniach.
3. Udział we wszystkich zajęciach powinien być poprzedzony zapoznaniem się z tematyką i teoretycznym
przygotowaniem omawianego zagadnienia.
4. Studentów obowiązuje pełna tajemnica lekarska.
III. Zaliczenie zajęć z pediatrii
1. Warunkiem zaliczenia bloku zajęć z Propedeutyki pediatrii jest:
A. zaliczenie wszystkich ćwiczeń i seminariów zgodnie z punktem IV. Regulaminu;
B. zaliczenie standaryzowanego sprawdzianu umiejętności badania fizykalnego, które odbywa się jako zaliczenie
zintegrowane z przedmiotów: Propedeutyka pediatrii, Propedeutyka interny, Propedeutyka chirurgii,
Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych;
C. uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia testowego obejmującego zagadnienia z przedmiotów Propedeutyka
pediatrii, Propedeutyka interny, Propedeutyka chirurgii, Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych;
D. szczegółowe zasady zaliczeń wymienionych w podpunktach 1B. i 1C. określa odpowiedni regulamin zaliczeń
zintegrowanych.
2. Warunkiem zaliczenia roku IV jest:
A. zaliczenie wszystkich ćwiczeń i seminariów zgodnie z punktem IV. Regulaminu.
3. Warunkiem zaliczenia roku V jest:
A. zaliczenie wszystkich ćwiczeń i seminariów zgodnie z punktem IV. Regulaminu.
B. uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia testowego:
a. obejmującego zagadnienia z Pediatrii z roku IV i V(60 pytań),
b. oraz Genetyki klinicznej (30 pytań) w formie testu wielokrotnego wyboru. Przewidywany czas trwania
zaliczenia testowego wynosi 60 minut dla Pediatrii i 30 minut dla Genetyki,
c. próg zaliczenia w/w testów ustalony jest na poziomie 60% + 1 punkt.
IV. Zaliczenie ćwiczeń i seminariów
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i seminariów jest przygotowanie teoretyczne oraz aktywny udział w zajęciach.
Sprawdzenie przygotowania do ćwiczeń odbywa się przed przystąpieniem do zajęć w danym dniu. Studentom
nieprzygotowanym, nie zorientowanym dostatecznie w teoretycznych podstawach tematu ćwiczeń w danym dniu,
umożliwia się udział w zajęciach, ale w tym przypadku warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest dostarczenie asystentowi
prowadzącemu zajęcia, pisemnego wyczerpującego opracowania tematu tych ćwiczeń (wraz z wykazem piśmiennictwa).
V. Nieobecności na zajęciach
1. Studenci nieobecni na zajęciach z przyczyn usprawiedliwionych muszą odrobić zajęcia w uzgodnionym terminie z
prowadzącym zajęcia. Zgodę na odrobienie zajęć wydaje Koordynator przedmiotu. Zajęcia muszą być odrobione
przed terminem zaliczenia.
2. Nieobecność nieusprawiedliwiona na obowiązkowych zajęciach (ćwiczenia, seminaria) skutkuje niezaliczeniem
przedmiotu w pierwszym terminie.

3. Student, który nie został dopuszczony do zaliczenia w pierwszym terminie z powodu nieusprawiedliwionych
nieobecności, może przystąpić do drugiego terminu zaliczenia jedynie po odrobieniu zaległych zajęć.
4. W szczególnych, uzasadnionych losowo przypadkach, koordynator przedmiotu Pediatria może usprawiedliwić jeden
dzień nieobecności na zajęciach w ciągu całego kursu. Usprawiedliwienie nieobecności będzie potwierdzane
pieczęcią Katedry Pediatrii w Indywidualnej Karcie obecności na zajęciach oraz seminaryjnej liście obecności.
VI. Zaliczenie testowe zajęć
1. Po zakończeniu zajęć klinicznych w wyznaczonym terminie odbywa się zaliczenie testowe – I termin.
2. Dla osób, które nie zaliczyły (nie uzyskały pozytywnej oceny) testu w I terminie, nie zostały dopuszczone do testu w I
terminie (nieobecności nieusprawiedliwione) lub nie odrobiły zajęć (nieobecności usprawiedliwione) – zostaje
wyznaczony II termin zaliczenia.
3. Do testu w II terminie student zostaje dopuszczony po uzupełnieniu wszystkich zaległości.
4. W razie nie uzyskania zaliczenia w obu terminach, Koordynator zajęć
może wyznaczyć dodatkowy termin zaliczenia
testowego lub ustnego u osoby wyznaczonej przez Koordynatora zajęć.
5. Osoby nie dopuszczone lub nie zgłaszające się na wyznaczone terminy testu nie uzyskują zaliczenia.
VII. Egzamin z pediatrii
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia zajęć z pediatrii na roku III, IV i V oraz uzyskanie
zaliczeń z ćwiczeń i seminariów na roku VI zgodnie z punktem D. Regulaminu.
2. Egzamin składa się z 3 części: testu, części praktycznej i teoretycznej.
3. W każdym przypadku bezwzględnym warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie oceny
pozytywnej z testu.
4. Nie zdanie którejkolwiek części egzaminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną w danym terminie egzaminu.
5. Egzamin testowy obejmuje 100 pytań z całego zakresu nauczania pediatrii (ćwiczeń, seminariów i wykładów III, IV, V
i VI roku).
6. Czas trwania egzaminu testowego wynosi 100 minut.
7. Próg zaliczenia egzaminu ustalony jest na 60% + 1 punkt pozytywnych odpowiedzi.
8. Student po uzyskaniu oceny pozytywnej z egzaminu testowego zdaje część praktyczną w Klinice u wylosowanego
egzaminatora. Ostateczną notę z egzaminu wystawia egzaminator na podstawie wyników uzyskanych z testu i części
praktycznej.
9. W przypadku niedopuszczenia do testu w I terminie, po uzupełnieniu wszystkich zaległości student zostaje
dopuszczony do testu w II terminie. Niespełnienie przez studenta warunków dopuszczających do egzaminu lub
nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu testowego w I i II terminie skutkuje utratą obu terminów.
10. W razie uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu testowego w I terminie zostanie wyznaczony II termin
egzaminu.
11. Każdorazowo ocenie niedostatecznej z egzaminu testowego towarzyszy odnośna adnotacja w protokole USOS.
12. Egzaminy odbywają się jedynie w czasie wyznaczonych sesji egzaminacyjny

Wielkość fontu
Kontrast